Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden 2020

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist, zijnde lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, en zijn opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettige vertegenwoordigers, die de dienst van een diëtist inroepen. Vanaf 25 mei 2018 is de wet op de privacy ingegaan. Daarvoor is het nodig dat u toestemming geeft via een behandelovereenkomst. Deze kunt u hier openen en mogelijk getekend al meenemen naar het eerste consult. Bij het eerste consult hebben wij ook een overeenkomst liggen, die meegenomen kan worden of direct getekend.

  2. De diëtist wordt in 2020 vergoed vanuit  de basis-verzekering. Opdrachtgever heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of hij vanuit de aanvullende verzekering recht heeft op extra vergoeding. De in rekening te brengen consulten bestaan uit directe tijd en indirect tijd voor het opstellen van het voedings- of dieetadvies. Indien de opdrachtgever in het lopende kalenderjaar al consulten heeft gehad bij een diëtist, dient hij of zij hier voor het 1e consult melding van te maken. De opdrachtgever heeft dan voor het betreffende jaar minder recht  op vergoeding. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

  3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte verzekeringsgegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist zijn, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.

  4. De onder 3 genoemde kosten moeten binnen 14 dagen na datum vermeld op de factuur zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn, is de diëtiste gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten.

  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van gedeclareerde bedragen, komen ten last van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,-  Voor zover de diëtist gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden voorvermelde invorderingskosten hiermee verhoogd.

  6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici