Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden 2023

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist, zijnde lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, en zijn opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettige vertegenwoordigers, die de dienst van een diëtist inroepen.

 2. De diëtist wordt in 2023 vergoed vanuit  de basis-verzekering. Opdrachtgever heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of hij vanuit de aanvullende verzekering recht heeft op extra vergoeding. De in rekening te brengen consulten bestaan uit directe tijd en indirect tijd voor het opstellen van het voedings- of dieetadvies. Indien de opdrachtgever in het lopende kalenderjaar al consulten heeft gehad bij een diëtist, dient hij of zij hier voor het 1e consult melding van te maken. De opdrachtgever heeft dan voor het betreffende jaar minder recht  op vergoeding. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte verzekeringsgegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens onjuist zijn, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.

 4. De onder 3 genoemde kosten moeten binnen 14 dagen na datum vermeld op de factuur zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn, is de diëtiste gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten.

 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van gedeclareerde bedragen, komen ten last van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,-  Voor zover de diëtist gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden voorvermelde invorderingskosten hiermee verhoogd.

 6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Almelo

Diëtistenpraktijk Almelo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Almelo dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Almelo heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Almelo bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Almelo zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Almelo heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Almelo zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Almelo een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Almelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen (onder bepaalde voorwaarden). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  
Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Diëtistenpraktijk Almelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 0546-546870 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Almelo kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Open hier deze privacyverklaring in pdf-formaat.

Kosten en Vergoedingen

Vergoeding en kosten dieetadvies 2023

Dieetadvies door een diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Omdat de eerste 3 uur vanuit de basisverzekering worden vergoed, wordt dit verrekend met het eigen risico. Het eigen risico in 2023 is € 385,00. U betaalt maximaal 3 keer het uurtarief. Dit uurtarief verschilt per verzekeraar en is gemiddeld 73 euro. Diverse zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering vaak nog extra uren. 

Zo vergoed Menzis in pakket 2 - 2 uur extra bovenop de basisverzekering en in pakket 3 - 4 uur extra. Vergoeding uit de aanvullende verzekering gaat niet van het eigen risico af.

Wanneer de tijd die door de zorgverzekeraar wordt vergoed op is (inclusief de vergoeding uit de aanvullende verzekering), krijgt u rechtstreeks een rekening van ons, waarbij de kosten gelijk zijn aan het tarief dat uw verzekeraar hanteert.

Ketenzorg
De verzekerde hoeft geen eigen risico voor begeleiding door de diëtist te betalen indien er een verwijzing is via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit betreft chronische zorg voor diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. De huisarts, praktijkondersteuner of assistente bepaalt aan de hand van vastgestelde criteria of U voor ketenzorg in aanmerking komt. 

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten voor levering van dieetadvies met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als U vragen heeft over de kosten en vergoedingen neem dan gerust contact met ons op.

 

NVD

Kwaliteitsregister Paramedici